Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
uzavretie kúpnej zmluvy, reklamačný poriadok, ochrana osobných údajov


1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.soaphoria.sk.

1.1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom ako predávajúcim a Objednávateľom ako kupujúcim, ktoré vznikajú na základe a/alebo v súvislosti s predajom produktov spoločnosťou AENEA, s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Zelená 273/36 IČO: 46380744, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresného súdu Košice I, Oddiel: SRO, Vložka číslo: 28464/V (ďalej len ako „Prevádzkovateľ”), prostredníctvom internetového obchodu www.soaphoria.sk (ďalej len „Obchod“) umiestneného na internetových stránkach www.soaphoria.sk (ďalej len „stránky Obchodu”), na základe ktorého dochádza k dodávke Produktov Objednávateľom. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom, pokiaľ sa strany výslovne nedohodli inak.

1.1.1. Kontaktné údaje a adresa Prevádzkovateľa:

        názov: Aenea s.r.o
        adresa: Zelená 273/36, 07901 Veľké Kapušany, Slovensko
        email: info@soaphorie.eu
        telefón: +421 917 794 437
        IČO: 46380744

Spoločnosť zapísaná dňa 06.10.2011 v Obchodnom registri, vedenom Mestským súdom Košice, oddiel Sro, vložka 28464/V.

Telefonický a elektronický kontakt slúži okrem iného na konzultácie. Čas poskytovania konzultácií je v pracovné dni od 8:30 do 16:30. 
1.1.2. Orgán dozoru, ktorý vykonáva dohľad nad Prevádzkovateľom je:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 
tel. č.: 055/6220 781 
fax č.: 055/ 6224 547.

Produktmi predávanými prostredníctvom Obchodu sa rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v aktuálnej ponuke Obchodu uvedenej na stránkach Obchodu (ďalej len „Produkty“ alebo „Produkt“). 

1.2. Prevádzkovateľ zabezpečuje v rámci prevádzky Obchodu aj internetový výdaj do Slovenskej republiky na základe elektronického formuláru objednávky uverejneného na stránke Obchodu, v ktorom musia byť vyplnené všetky povinné údaje. Internetový výdaj zahŕňa zverejnenie informácie o internetovom výdaji, objednanie zásielky prostredníctvom elektronického formulára objednávky, registráciu elektronickej objednávky, balenie zásielky a zabezpečenie jej prepravy a vybavenie reklamácie. 

1.3. Objednávateľom podľa týchto VOP je fyzická alebo právnická osoba. 

1.4. VOP ako aj všetky dokumenty súvisiace s uzatvorením Kúpnej zmluvy sú vyhotovené v Slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.


2. Užívateľské konto

2.1. Objednávateľ sa môže zaregistrovať na stránke Obchodu, a to vyplnením a uložením elektronického registračného formulára umiestneného na internetovej stránke.

2.2. V rámci Registračného formulára Objednávateľ vyplní požadované údaje (t. j. položky označené v rámci Registračného formulára ako povinné) a je oprávnený vyplniť ďalšie kontaktné, fakturačné a doručovacie údaje. Všetky vypĺňané údaje (tak povinné ako aj nepovinné údaje, ktoré sa Objednávateľ rozhodol vyplniť) vyplní Objednávateľ úplne, správne, pravdivo a aktuálne. Za úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť všetkých vyplnených údajov a právo na dispozíciu s nimi zodpovedá v plnom rozsahu Objednávateľ.

2.3. Akúkoľvek zmenu vyplnených údajov Objednávateľ bezodkladne aktualizuje, a to prostredníctvom formulára na editáciu registračných údajov, ktorý sa sprístupní po prihlásení sa Objednávateľa do jeho Užívateľského konta v záložke Môj účet.

2.4. Údaje vyplnené Objednávateľom v rámci Registračného formulára a/alebo aktualizované prostredníctvom formulára na editáciu registračných údajov sú Prevádzkovateľom považované za úplne, správne, pravdivé a aktuálne.

2.5. V rámci registrácie na stránke Obchodu je Objednávateľ povinný riadne sa oboznámiť s týmito VOP.

2.6. Bez zbytočného odkladu po registrácii Objednávateľa na stránke Obchodu (t. j. po jej úspešnom ukončení) Prevádzkovateľ na základe údajov vyplnených Objednávateľom v rámci Registračného formulára vytvorí Objednávateľovi jeho užívateľské konto (ďalej aj „Užívateľské konto“). Užívateľským kontom sa rozumie unikátne konto Objednávateľa umiestnené na stránkach Obchodu, ktoré umožňuje rýchlu a prehľadnú komunikáciu medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom, najmä prezeranie, výber a objednávanie Produktov a ďalšie skutočnosti a aktivity významné pre realizáciu právnych vzťahov podľa týchto VOP. Užívateľské konto je chránené prihlasovacím menom (login) a heslom, ktoré Objednávateľ uviedol v rámci Registračného formulára alebo aktualizoval prostredníctvom formulára na editáciu registračných údajov. Objednávateľ je povinný prihlasovacie meno a heslo k svojmu Užívateľskému kontu chrániť pred stratou a zneužitím. Ak sa ktokoľvek prihlási do Užívateľského konta Objednávateľa s použitím správneho prihlasovacieho mena a hesla a uskutoční akékoľvek konanie (napr. objednávku Produktov), má sa za to, že ide o konanie Objednávateľa, z ktorého vznikajú práva a povinnosti priamo Objednávateľovi. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o vytvorení Užívateľského konta a v prípadoch podľa bodu 8.5. a 8.6. týchto VOP aj o zablokovaní alebo zrušení Užívateľského konta.

2.7. Užívateľské konto nemusí byť dostupné nepretržite, najmä v prípadoch údržby hardwarového a/alebo softwarového vybavenia Prevádzkovateľa a/alebo tretích osôb (napr. subdodávateľov Prevádzkovateľa, poskytovateľov internetových služieb atď.), čo Objednávateľ berie na vedomie a akceptuje. Objednávateľovi v tejto súvislosti nevzniká právo na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu.


3. Objednávanie Produktov a uzavretie Kúpnej zmluvy

3.1. Po vstupe na stránky Obchodu si Objednávateľ môže prehliadať na nich ponúkané Produkty (t. j. Produkty, ktoré sa nachádzajú v aktuálnej ponuke Obchodu uvedenej na stránkach Obchodu). Produkty sú za účelom väčšej prehľadnosti stránok Obchodu zaradené do viacerých kategórií. Stránky Obchodu uvádzajú stručný popis jednotlivých Produktov, ich cenu, prípadne aj ďalšie informácie a podmienky poskytovania plnení.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez obmedzenia a náhrady, uskutočňovať zmeny aktuálnej ponuky Produktov (napr. zaradiť nové Produkty do aktuálnej ponuky, vyradiť niektoré už zaradené Produkty z aktuálnej ponuky, atď.) ako aj zmenu ceny Produktov. Aktuálna ponuka Produktov a ceny Produktov sú platné po dobu, po ktorú sú uvedené na stránkach Obchodu. Zmena ceny Produktu nemá vplyv na cenu Produktu objednaného pred uvedením (uverejnením) zmenenej ceny daného Produktu na stránkach Obchodu.

3.2. Stránky Obchodu ďalej uvádzajú Prevádzkovateľom ponúkané spôsoby dopravy (t. j. dodania) objednaných Produktov Objednávateľovi (najmä kuriérom).
Cena Dopravy je uvedená na stránkach Obchodu pri danom konkrétnom spôsobe dopravy. Cena Dopravy je uvádzaná v mene euro a zahŕňa aj balné. Ceny Dopravy uvedené na stránkach Obchodu platia len pre dopravu Produktov v rámci územia Slovenskej republiky.

Cena prepravy (kuriér UPS/GLS)

Bankový prevod: 3,49 eur vr. DPH

Dobierka: 3,49 eur vr. DPH

Pri objednávke v hodnote nad 44 eur s doručením v rámci územia Slovenskej republiky je doprava bezplatná.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez obmedzenia a náhrady, uskutočniť zmenu ponúkaných spôsobov dopravy objednaných Produktov (napr. zaradiť nové spôsoby dopravy objednaných Produktov do ponuky, vyradiť niektoré už zaradené spôsoby dopravy objednaných Produktov z ponuky), zmenu ceny Dopravy (t. j. zmenu ceny jednotlivých spôsobov dopravy objednaných Produktov Objednávateľom) ako aj zmenu Sumy pre bezplatnú dopravu ktorýmkoľvek spôsobom dopravy. Ponúkané spôsoby dopravy objednaných Produktov, ceny Dopravy a Sumy pre bezplatnú dopravu sú platné po dobu, po ktorú sú uvedené na stránkach Obchodu. Zmena ceny Dopravy ani zmena Sumy pre bezplatnú dopravu nemá vplyv na cenu Dopravy ani Sumu pre bezplatnú dopravu u Produktov objednaných pred uvedením (uverejnením) zmeny ceny Dopravy alebo zmeny Sumy pre bezplatnú dopravu na stránkach Obchodu.

3.3. Stránky Obchodu uvádzajú aj Prevádzkovateľom ponúkané spôsoby platby objednaných Produktov. Výber konkrétneho spôsobu platby objednaných Produktov pritom patrí Objednávateľovi. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez obmedzenia a náhrady, uskutočniť zmenu ponúkaných spôsobov platby objednaných Produktov (napr. zaradiť nové spôsoby platby objednaných Produktov do ponuky, vyradiť niektoré už zaradené spôsoby platby z ponuky) ako aj zmenu ceny osobitne spoplatnených spôsobov platby. Ponúkané spôsoby platby objednaných Produktov a ceny osobitne spoplatnených spôsobov platby sú platné po dobu, po ktorú sú uvedené na stránkach Obchodu. Zmena ceny osobitne spoplatnených spôsobov platby nemá vplyv na cenu osobitne spoplatnených spôsobov platby u Produktov objednaných pred uvedením (uverejnením) zmeny ceny osobitne spoplatnených spôsobov platby na stránkach Obchodu.

Akceptujeme spôsoby platby:

GoPay, eCard VÚB, online bankový prevod, dobierka


4. Vybavenie objednávky

4.1. Prevádzkovateľ vybaví Prijatú objednávku a ňou objednané Produkty podá na dopravu Objednávateľovi (ďalej aj „distribuuje“) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uzavretia príslušnej Kúpnej zmluvy.

Výrobky bežne sú skladom alebo sú vyrobené na základe objednávky. Produkty skladom sú expedované v čo najkratšom čase od prijatia objednávky, čo je približne do 48 hodín, najmä však do 24 hodín.  Dodacia doba pre vypredané produkty je cca 15 dní.


5. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

5.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Produktov dodaných na jej základe, a to aj bez uvedenia dôvodu. Objednávateľ môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

5.2. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy, t. j. oznámenie Objednávateľa o odstúpení od Kúpnej zmluvy, musí byť Prevádzkovateľovi doručené v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napríklad USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta) na adresu sídla Prevádzkovateľa uvedenú v bode 1.1. týchto VOP, alebo e-mailom, na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa info@soaphoria.eu, a to v lehote podľa bodu 5.1. týchto VOP (t. j. do 14 dní odo dňa prevzatia Produktov dodaných na základe Kúpnej zmluvy, od ktorej Objednávateľ odstupuje). Reklamačný formulár nájdete TU.

5.3. V lehote najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Objednávateľ zároveň povinný Prevádzkovateľovi na adresu jeho sídla zaslať späť (ďalej aj „vrátiť“) Produkty dodané na základe Kúpnej zmluvy, od ktorej Objednávateľ odstupuje, alebo v uvedenej lehote odovzdať Produkty Prevádzkovateľovi. Lehota na vrátenie Produktov podľa tohto bodu 5.3. VOP sa považuje za zachovanú, ak boli Produkty odovzdané na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

5.4. Prevádzkovateľ je povinný Produkty vrátené alebo odovzdané v súlade s bodom 5.3. týchto VOP prevziať. Prevádzkovateľ je ďalej povinný do 14 dní od doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy v súlade s bodom 5.2. týchto VOP vrátiť Objednávateľovi Kúpnu cenu spolu so všetkými platbami, ktoré Prevádzkovateľ prijal od Objednávateľa na základe Kúpnej zmluvy (cena Dopravy, cena Platby), ktoré Objednávateľ uhradil na základe danej Kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ však nie je povinný vrátiť Objednávateľovi Kúpnu cenu spolu s ostatnými platbami pred tým, ako mu budú doručené Produkty alebo pred tým, ako mu Objednávateľ preukáže zaslanie Produktov späť. Prevádzkovateľ je povinný vrátiť Objednávateľovi platby podľa tohto bodu 5.4. VOP rovnakým spôsobom, akým došlo k uskutočneniu platieb Objednávateľom. Objednávateľ sa pritom zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi maximálnu súčinnosť nevyhnutnú na riadne a včasné vrátenie Kúpnej ceny a ostatných platieb Objednávateľovi podľa tohto bodu VOP, najmä v prípade potreby poskytnúť Prevádzkovateľovi údaje o svojom bankovom účte, na ktorý má Prevádzkovateľ vrátiť Kúpnu cenu s ostatnými platbami. Objednávateľ a Prevádzkovateľ sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platieb, pričom Objednávateľovi v takom prípade nemôžu byť účtované žiadne ďalšie poplatky.

5.5. Náklady na vrátenie Produktov Prevádzkovateľovi pri odstúpení Objednávateľom od Kúpnej zmluvy znáša Objednávateľ v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ znáša pri jeho Odstúpení od Kúpnej zmluvy i náklady na vrátenie Produktov, ktoré vzhľadom na ich povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Náhrada nevyhnutných nákladov, ktoré Objednávateľovi preukázateľne vznikli v súvislosti s vrátením Produktov Prevádzkovateľovi, bude Objednávateľovi poskytnutá spôsobom určeným dohodou Objednávateľa a Prevádzkovateľa (napr. vyplatením príslušnej čiastky na účet určený Objednávateľom, poskytnutím zľavy v príslušnej hodnote na budúci nákup Produktov prostredníctvom stránok Obchodu atď.).

5.6. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku VOP musia byť Produkty Prevádzkovateľovi vrátané nepoškodené, úplné, nespotrebované (a to ani čiastočne) a neopotrebované. Bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od vrátenia Produktov Prevádzkovateľovi v súlade s bodom 5.3. týchto VOP Prevádzkovateľ vrátené Produkty skontroluje, najmä za účelom zistenia, či vrátené Produkty neboli vrátené poškodené, neúplné, spotrebované (čo i len čiastočne) alebo opotrebované. Ak pri kontrole podľa predchádzajúcej vety Prevádzkovateľ zistí, že vrátené Produkty mu boli vrátené poškodené, neúplné, spotrebované (čo i len čiastočne) a/alebo opotrebované, vznikne mu voči Objednávateľovi nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s vrátením poškodených, neúplných, spotrebovaných (čo i len čiastočne) a/alebo opotrebovaných Produktov. Nárok na náhradu škody podľa predchádzajúcej vety je Prevádzkovateľ oprávnený jednostranne započítať voči nároku Objednávateľa na vrátenie Kúpnej ceny podľa bodu 5.4. týchto VOP.

5.7. Objednávateľ nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj Produktov zhotovených podľa osobitných požiadaviek Objednávateľa, alebo Produktov určených osobitne pre daného Objednávateľa, alebo Produktov, ktoré rýchlo podliehajú skaze alebo zníženiu akosti, alebo Produktov uzavretých v ochrannom obale, ktoré nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorých ochranný obal bol po dodaní porušený, alebo Produktov, ktoré môžu byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešané s iným tovarom.

5.8. Na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku VOP a z toho vyplývajúce práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Objednávateľa neupravené týmito VOP sa vzťahuje ustanovenie § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.9. V prípade, ak je Objednávateľovi spolu s objednanými a dodanými Produktmi poskytnutý akýkoľvek darček (alebo obdobné plnenie), darovacia zmluva naň je medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom uzavretá okamihom uzavretia Kúpnej zmluvy, a to s rozväzovacou podmienkou, že v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Objednávateľom sa od začiatku zrušuje aj darovacia zmluva na daný darček a Objednávateľ je povinný darček vrátiť Prevádzkovateľovi spoločne s Produktmi, a to spôsobom a za podmienok určených pre vrátenie Produktov podľa tohto článku VOP.


6. Reklamačný poriadok - reklamácia a vrátenie tovaru, zodpovednosť za vady Produktov

6.1. Na zodpovednosť za vady Produktov, záruku a uplatňovanie práv z nich (reklamácie) sa vzťahujú najmä ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“), najmä ustanovenie § 619 a nasl. OZ a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

6.2. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má dodaný Produkt pri jeho prevzatí Objednávateľom. Pri Produktoch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola s Objednávateľom dojednaná nižšia cena. Pri použitých Produktoch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá najmä za vady Produktov spôsobené Objednávateľom a/alebo inými osobami a/alebo skutočnosťami na strane Objednávateľa (napr. nesprávnym skladovaním, údržbou alebo iným používaním Produktu Objednávateľom).

6.3. Ak nejde o Produkt, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý Produkt, zodpovedá Prevádzkovateľ za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Produktu v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a ak ide o použitý Produkt, záručná doba je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia Produktu Objednávateľom.

6.4. Ak ide o Produkt, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o Produkt, ktorého osobitná povaha a/alebo vlastnosti neumožňujú dĺžku záručnej doby v rozsahu podľa bodu 6.3. týchto VOP, záručná doba trvá a neskončí sa pred uplynutím lehoty (napr. doba exspirácie, doba minimálnej trvanlivosti atď.) vyznačenej na Produkte, jeho obale alebo návode, ktorý je k nemu pripojený.

6.5. Ak má Produkt vadu, ktorú možno odstrániť, Objednávateľ má právo požadovať, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená a Prevádzkovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote podľa bodu 6.10. týchto VOP, odstrániť. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti Produktu, výmenu súčasti, ak tým Prevádzkovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Produktu alebo závažnosť vady. Prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Produkt za bezvadný, ak to Objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

6.6. Ak má Produkt vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Produkt mohol riadne užívať ako Produkt bez vady, má Objednávateľ právo na výmenu Produktu alebo má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Tie isté práva má Objednávateľ v prípade, ak ide o odstrániteľné vady, avšak Objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Produkt riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady Produktu, má Objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny Produktu alebo má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

6.7. Ak Produkt predávaný za nižšiu cenu (pre vadu, pre ktorú bola s Objednávateľom dojednaná nižšia cena Produktu) alebo použitý Produkt má vadu, za ktorú Prevádzkovateľ zodpovedá, Objednávateľ má namiesto práva na výmenu Produktu právo na primeranú zľavu.

6.8. Reklamácia Produktov sa uplatňuje u Prevádzkovateľa. Reklamáciu Produktov možno uplatniť písomne, doručením písomnej reklamácie (napríklad reklamačného formulára) Prevádzkovateľovi na adresu Zelená 36, 07901 Veľké Kapušany alebo elektronicky, doručením e-mailovej reklamácie na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa info@soaphoria.eu, a to v rámci záručnej doby. Spolu s doručením reklamácie (reklamačného formulára) Prevádzkovateľovi alebo bez zbytočného odkladu po jej doručení Prevádzkovateľovi, vždy však ešte v rámci záručnej doby, je Objednávateľ povinný Prevádzkovateľovi doručiť aj reklamáciou reklamované Produkty. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy bola Prevádzkovateľovi doručená reklamácia.

6.9. V rámci reklamácie (reklamačného formulára) je okrem iného potrebné uviesť reklamovanú vadu Produktu a Objednávateľom preferovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava Produktu, výmena Produktu alebo jeho súčasti, odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie Kúpnej ceny Produktu, poskytnutie primeranej zľavy z Kúpnej ceny Produktu). Reklamačný formulár nájdete TU.

6.10. Prevádzkovateľ reklamáciu posúdi, určí spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaví ihneď, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavením reklamácie sa pritom rozumie ukončenie reklamačného konania odoslaním opraveného Produktu na adresu uvedenú Objednávateľom v rámci reklamácie, výmenou Produktu (alebo jeho súčasti) a odoslaním bezvadného Produktu (alebo bezvadnej súčasti) na adresu uvedenú Objednávateľom v rámci reklamácie, vrátením (t.j. vyplatením) Kúpnej ceny Produktu na účet uvedený Objednávateľom v rámci reklamácie, vyplatením primeranej zľavy z Kúpnej ceny Produktu na účet uvedený Objednávateľom v rámci reklamácie, odoslaním e-mailovej výzvy na prevzatie plnenia (výsledku reklamácie – napr. opraveného Produktu, ale aj zamietnutia reklamácie.

6.11. Výrobky sekcie Zero Waste sú balené do recyklovaného a opätovne recyklovateľného papiera alebo doypack obalu. Tieto výrobky sú pripravované a odosielané na zákazku podľa žiadosti zákazníka.  Keďže sa nejedná o produkty v štandardnom balení, ktoré by ich chránilo ako proti poškodeniu počas prepravy tak i pred vplyvom okolitého prostredia, nedokážeme pri týchto výrobkoch zaručiť ich bezchybné doručenie, rovnako ako nenesieme zodpovednosť za akékoľvek poškodenie tohto typu tovaru zapríčinené práve chýbajúcimi obalmi. Pred zakúpením výrobkov sekcie Zero Waste zvážte, prosím, všetky riziká. Z uvedených dôvodov na tieto výrobky nie je možné uplatniť reklamáciu.


7. Ochrana osobných údajov

7.1. Objednávateľ udeľuje Prevádzkovateľovi: spoločnosti AENEA, s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným  (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov (najmä prostredníctvom Registračného formulára, formulára na aktualizáciu registrovaných údajov a Objednávkového formulára), a to v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa –  (ďalej len „osobné údaje“ v príslušnom gramatickom tvare). Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje Objednávateľa spracúvať na účely: 

- realizácie zmluvných a iných vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti s predajom Produktov Prevádzkovateľom prostredníctvom Obchodu, 
- skvalitňovania produktov a služieb Prevádzkovateľa, Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu.

Súhlas je možné, pri dodržaní obmedzení nevyhnutných na dokončenie realizácie zmluvných a/alebo iných vzťahov, záväzkov a povinností, vzniknutých v súvislosti s predajom Produktov Prevádzkovateľom prostredníctvom Obchodu pred odvolaním súhlasu (napr. vybavenie prijatej objednávky) kedykoľvek bezplatne odvolať, a to formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného na e-mailovú adresu info@soaphoria.eu alebo formou listu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného Prevádzkovateľovi na adresu jeho sídla; Objednávateľ, ktorý je registrovaný na stránky Obchodu, môže súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať aj zrušením svojej registrácie na stránkach Obchodu, a to potvrdením vymazania jeho záznamu z databázy registrovaných užívateľov stránok Obchodu v jeho Užívateľskom konte.

Osobné údaje Objednávateľa môže Prevádzkovateľ sprístupniť aj príjemcom v zmysle §4 ods.2 písm. g) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to za účelom realizácie doručenia predmetu objednávky Objednávateľovi. Osobnými údajmi Objednávateľa sa na účely týchto VOP rozumejú jednak osobné údaje samotného Objednávateľa, a jednak aj osobné údaje osôb konajúcich za Objednávateľa, ktorý je právnickou osobou v zmysle bodu 1.3. písm. b) týchto VOP, ktoré boli Prevádzkovateľovi poskytnuté Objednávateľom a/alebo samotnými osobami konajúcimi za Objednávateľa ktorý je právnickou osobou. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje Objednávateľ Prevádzkovateľovi aj súhlas na využívanie jeho údajov nemajúcich charakter osobného údaju.

7.2. Údaje Objednávateľa (vrátane osobných údajov) môžu byť poskytované tretím osobám, ak to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy a/alebo iného štátneho orgánu a/alebo ak je to potrebné na realizáciu vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti s predajom Produktov podľa týchto VOP.

7.3. Údaje Objednávateľa (vrátane osobných údajov) môžu byť poskytované tretím osobám, ak to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy a/alebo iného štátneho orgánu a/alebo ak je to potrebné na realizáciu vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti s predajom Produktov podľa týchto VOP.

7.4. Potvrdením súhlasu s týmito VOP udeľuje Objednávateľ Prevádzkovateľovi súhlas na používanie technológie cookies a používanie údajov získaných prostredníctvom stránok Obchodu využívajúcich túto technológiu na každý a všetky účely uvedené vyššie v tomto bode VOP. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je ho možné kedykoľvek, bezplatne, spôsobom podľa nasledujúceho odseku odvolať. V prípade nesúhlasu s používaním technológie cookies a údajov získaných prostredníctvom stránok Obchodu využívajúcich túto technológiu na účely uvedené vyššie v tomto bode VOP, zablokujte používanie technológie cookies príslušným nastavením Vášho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu (t.j. nastavte Váš internetový prehliadač alebo iný počítačový program tak, aby blokoval resp. zakazoval (nepovoľoval) použitie technológie cookies). Prevádzkovateľ si však dovoľuje upozorniť, že zablokovanie technológie cookies môže (z technických dôvodov) obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) prístup na a/alebo funkcionalitu niektorých stránok Obchodu a/alebo ich častí (sekcií) a/alebo obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) niektoré nimi štandardne poskytované funkcie. Nastavenie internetového prehliadača alebo iného počítačového programu, ktoré nebude blokovať používanie technológie cookies (t.j. nastavenie, ktoré nebude blokovať resp. zakazovať použitie technológie cookies alebo nastavenie, ktoré bude použitie technológie cookies priamo povoľovať), bude považované za súhlas s používaním technológie cookies a údajov získaných prostredníctvom stránok Obchodu využívajúcich túto technológiu na každý a všetky účely uvedené vyššie v tomto bode VOP).:

7.4.1. umožnenie pohybu návštevníka resp. užívateľa stránok Obchodu po stránkach a využívanie ich funkcií, ako napr. prístup do zabezpečených častí (sekcií) stránok Obchodu či ukladanie položiek do Nákupného košíka atď.;

7.4.2. zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívateľa stránok Obchodu používajú stránky, ako napr. ktoré stránky Obchodu sú navštevované najčastejšie alebo či návštevníci alebo užívatelia stránok Obchodu prijímajú správy o chybách atď.; tieto cookies sú používané najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok Obchodu;

7.4.3. uchovávanie údajov o voľbách (resp. výberoch) uskutočnených návštevníkmi a užívateľmi stránok Obchodu, ako napr. voľba užívateľského mena, výber jazyka alebo regiónu atď., tieto cookies sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu pre návštevníkov a užívateľov stránok Obchodu;

7.4.4. reklamné a marketingové účely Prevádzkovateľa, jeho programov, produktov a služieb, tieto cookies sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu v oblasti reklamy a marketingu. Potvrdením súhlasu s týmito VOP udeľuje Objednávateľ Prevádzkovateľovi súhlas na používanie technológie cookies a používanie údajov získaných prostredníctvom stránok Obchodu využívajúcich túto technológiu na každý a všetky účely uvedené vyššie v tomto bode VOP. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je ho možné kedykoľvek, bezplatne, spôsobom podľa nasledujúceho odseku odvolať. V prípade nesúhlasu s používaním technológie cookies a údajov získaných prostredníctvom stránok Obchodu využívajúcich túto technológiu na účely uvedené vyššie v tomto bode VOP, zablokujte používanie technológie cookies príslušným nastavením Vášho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu (t.j. nastavte Váš internetový prehliadač alebo iný počítačový program tak, aby blokoval resp. zakazoval (nepovoľoval) použitie technológie cookies). Prevádzkovateľ si však dovoľuje upozorniť, že zablokovanie technológie cookies môže (z technických dôvodov) obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) prístup na a/alebo funkcionalitu niektorých stránok Obchodu a/alebo ich častí (sekcií) a/alebo obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) niektoré nimi štandardne poskytované funkcie. Nastavenie internetového prehliadača alebo iného počítačového programu, ktoré nebude blokovať používanie technológie cookies (t.j. nastavenie, ktoré nebude blokovať resp. zakazovať použitie technológie cookies alebo nastavenie, ktoré bude použitie technológie cookies priamo povoľovať), bude považované za súhlas s používaním technológie cookies a údajov získaných prostredníctvom stránok Obchodu využívajúcich túto technológiu na každý a všetky účely uvedené vyššie v tomto bode VOP.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.


8. Alternatívne riešenie sporov

8.1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@soaphoria.eu), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

8.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK .

8.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.


9. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na stránkach Obchodu.

9.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť znenie týchto VOP. Zmena VOP nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia na stránkach Obchodu, ak nie je výslovne určený iný (neskorší) deň nadobudnutia jej platnosti a účinnosti. Pri nákupe Produktu sú pre Objednávateľa a Prevádzkovateľa záväzné VOP platné a účinné v okamihu odoslania objednávky Produktu Prevádzkovateľovi na vybavenie resp. v okamihu odoslania editácie objednávky Prevádzkovateľovi (v prípade, ak došlo k editácii objednávky Objednávateľom).


10. Ochrana osobných údajov a spracovanie osobných údajov, pravidlá nakladania s osobnými údajmi

10.1. Informácie o AENEA s.r.o.

10.1.1 Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti AENEA  s.r.o, IČO 46380744 so sídlom Zelená 273/36, 079 01 Veľké Kapušany (ďalej len: "SOAPHORIA") upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.soaphoria.sk a www.soaphoria.eu (ďalej iba  „webové stránky“), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len "užívateľ") a zákazníkov SOAPHORIA, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).

10.1.2. SOAPHORIA pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

10.1.3. Kontaktné údaje správcu sú info@soaphoria.eu

10.2. Údaje na spracovanie

10.2.1.  Údaje poskytnuté zákazníkmi. SOAPHORIA spracováva osobné údaje o  užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na www.soaphoria.sk alebo na www.soaphoria.eu alebo pri vytvorení Vašej objednávky.

10.2.2. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, ktoré sú nepovinné.

10.2.3.  Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a  vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva SOAPHORIA informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a  súhlasíte s ich používaním, získava SOAPHORIA údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

10.2.4. SOAPHORIA nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

10.3. Pre aké účely sú údaje spracovávané

10.3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi SOAPHORIA a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje.Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže SOAPHORIA vybaviť Vašu objednávku.

10.3.2. Pre ponuku našich produktov zákazníkom SOAPHORIA formou obchodných oznámení využíva SOAPHORIA predovšetkým emailovú adresu, príležitostne aj telefónne číslo na zasielanie SMS. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o  produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste u SOAPHORIA už zakúpili. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov SOAPHORIA v podobe obmedzeného priameho marketingu. SOAPHORIA tak nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje Vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v  rámci objednávky na SOAPHORIA zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas SOAPHORIA udeľujete v priebehu registrácie na SOAPHORIA alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov

10.3.3. Pre ponuku našich produktov a propagáciu SOAPHORIA formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva SOAPHORIA predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v  tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas SOAPHORIA udeľujete v priebehu registrácie na www.SOAPHORIA.sk alebo www.SOAPHORIA.eu alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Upozorňujeme, že registráciu na www.SOAPHORIA.sk alebo www.SOAPHORIA.eu môžu vykonávať iba osoby staršie ako 15 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

10.3.4.  Pre lepšie cielenie reklamy a  propagácie SOAPHORIA spracováva SOAPHORIA pri využití cookies údaje o  návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len  na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava SOAPHORIA štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V  tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované.

10.4. Odvolanie súhlasu a zrušenie zasielania obchodných oznámení, Obchodné oznámenia

Užívatelia aj zákazníci SOAPHORIA môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to: kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo namietať proti spracovaniu osobných údajov SOAPHORIA na e-mailovej adrese info@soaphoria.eu alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách. Cookies. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V  prípade, že zakážete SOAPHORIA ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne.

10.5. Kto má prístup k údajom?

10.5.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané  SOAPHORIA a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s SOAPHORIA.

10.5.2. SOAPHORIA ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv.  spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre SOAPHORIA na účely a  spôsobom, ktoré SOAPHORIA stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v  prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľa, ktoré SOAPHORIA využíva, patria: prepravné spoločnosti – Slovenská pošta, a. s., InTime s.r.o., SPS s.r.o. Google LLC (nástroje pre on-line marketing) Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing)

10.6. Ako dlho údaje spracovávame

10.6.1. SOAPHORIA spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona SOAPHORIA následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

10.6.2. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.  

10.6.3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva SOAPHORIA po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

10.6.4. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva SOAPHORIA iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na SOAPHORIA vzťahujú.

10.7. Aké sú vaše práva

10.7.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na SOAPHORIA a požadovať:
Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré SOAPHORIA spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o  prípadných príjemcoch osobných údajov mimo SOAPHORIA. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách. Prístup k  údajom, ktoré ste poskytli SOAPHORIA, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám SOAPHORIA potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní. Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže SOAPHORIA správne vybaviť Vašu objednávku. Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že SOAPHORIA spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi. Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už SOAPHORIA nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s  ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok SOAPHORIA Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje. Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od SOAPHORIA k inému subjektu, kedy SOAPHORIA odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

10.7.2. Ďalej môžu zákazníci SOAPHORIA vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej SOAPHORIA okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

10.7.3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v  prípade porušenia povinností SOAPHORIA so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

10.8. Bezpečnosť

10.8.1. SOAPHORIA  dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). SOAPHORIA kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

10.8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a rewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany SOAPHORIA pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

10.9. Kontakt

10.9.1. S  akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v  prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na SOAPHORIA emailom na adresu info@soaphoria.eu.

10.10. Účinnosť

10.10.1. Tieto pravidlá sú účinné od 25. 5. 2018.


INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V  prípade spracovania osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie zmluvy internetovým obchodníkom alebo na prevedenie opatrení prijatých pred uzavrením zmluvy internetovým obchodníkom.

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť AENEA s.r.o, IČO 46380744 so sídlom Zelená 273/36, 079 01 Veľké Kapušany (ďalej iba „správca“). . Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie je sídlo spoločnosti, adresa elektronickej pošty info@soaphoria.eu, telefón +421 917794437. . Správca nevymenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a  Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom či prevedením opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy. . Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniU v zmysle čl. 22 nariadenia.

DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 10 rokov.

ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a  iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy. . Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácie.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. . Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkom na uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správnu splniť.Zatvoriť
Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Navigácia

Nastavenia

Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Vytvorte si účet ak si chcete uložiť obľúbené položky.

Prihlásiť sa

Vytvorte si účet ak si chcete použivať zoznamy želaní.

Prihlásiť sa