bez-silikonov.jpg

    Silikóny alebo iným označením polysiloxány, sú synteticky vyrábané organokremičité zlúčeniny z minerálnych zložiek. V zložení kozmetických výrobkov ich nájdete s koncovkami -thicone, -icone, -siloxane, -silane, či -thiconol. Práve medzi najčastejšie sa vyskytujúce patria dimethicone, cyclotetrasiloxane (D4), cyclopentasiloxane (D5), cyclohexasiloxane, phenyl trimethicone, cyclomethicone, trimethylsiloxysilicate, atď.

    Zakomponované v kozmetických výrobkoch sú veľmi stabilné a nepodliehajú rozkladu v prítomnosti kyslíka ani vody. Umelo zjemňujú a vyhladzujú pokožku a pleť, zapožičiavajú falošný lesk a pocit hebkosti vlasom. Majú tendenciu vypĺňať póry, hromadiť sa v tele a tiež neprospievajú ani vlasom z dôvodu, že väčšina zo silikónov je nerozpustná vo vode a nemôžu sa zmyť a vymyť, dehydratujú pokožku a tiež vlasy, oslabujú ich kvôli neschopnosti prijímať živiny cez silikónový blokátor. Najnovšie štúdie už však dokazujú, že silikóny dokážu preniknúť do hlbších vrstiev kože, tým narušiť lipidovú štruktúru a vykazovať cytotoxicitu. 

     Prístupné sú viaceré štúdie, ktoré poukazujú na fakt, aké nebezpečné sú silikóny pre životné prostredie a aký hazard s vlastným zdravím predstavujú. Najlepšia štúdia patrí práve K. Mojsiewicz-Pieńkowska, PhD., D.Sc. ktorá pôsobí na Lekárskej univerzite v Gdansku a preskúmala vyše 400 vedeckých prác a výskumov týkajúcich sa silikónov a ich pôsobenia na človeka a zvieratá. Silikóny navyše spadajú do kategórie endokrinných disruptorov, čiže medzi látky, ktoré narušujú hormonálny systém a môžu negatívne ovplyvniť plodnosť.

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/35 z 10. januára 2018, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) vydalo obmedzenie pre používanie oktametylcyklotetrasiloxán („D4“) a dekametylcyklopentasiloxán („D5“). Podľa tohto nariadenia:

·         Nesmú sa uvádzať na trh v zmývateľných kozmetických výrobkoch v koncentrácii žiadnej z látok rovnajúcej sa alebo vyššej ako 0,1 % hmotnosti po 31. januári 2020.

·         Na účely tejto položky‚ zmývateľné kozmetické výrobky sú kozme­tické výrobky v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 1 písm. a) na­riadenia (ES) č. 1223/2009, ktoré sa za bežných podmienok použí­vania po aplikácii odstránia vodou.

 

Zdroje:

European Chemicals Agency: Proposal for identification of a substance of very high concern: Substance Name: Octamethylcyclotetrasiloxane, D4. Dostupné na: https://echa.europa.eu/documents/10162/50488161-546d-2048-828a-b6d9ef29f310

Šak, M.: Experimentálna štúdia kožných poškodení vyvolaných minerálnymi olejmi. Kandidátska dizertačná práca. Košice, 1972, s. 219

Mojsiewicz-Pieńkowska K. (2014). “Safety and toxicity aspects of polysiloxanes (silicones) application,” in Concise Encyclopedia of High Performance Silicones. eds Tiwari A., Soucek M., editors. (Beverly, MA: Wiley-Scrivener Publishing;)

D. Krenczkowska, K. Mojsiewicz-Pieńkowska, B. Wielgomas, K. Cal, R.Bartoszewski, S. Bartoszewska, Z. Jankowski: The consequences of overcoming the human skin barrier by siloxanes (silicones) Part 1. Penetration and permeation depth study of cyclic methyl siloxanes. Chemosphere. 2018 Sep 27. pii: S0045-6535(18)31820-4. doi: 10.1016/j.chemosphere.2018.09.154.

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/35 z 10. januára 2018, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní

chemikálií (REACH) vydalo obmedzenie pre používanie oktametylcyklotetrasiloxán („D4“) a dekametylcyklopentasiloxán („D5“);

dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0035&qid=1566991000859&from=EN